Monday, January 11, 2010

လူမွဴ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနွင့္အေတြးအေခၚျမင့္မားေရးသင္တန္း

ဗီဇႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္
ဗီဇဟုဆုိလုိက္သည္နွင့္လူတုိင္းနားလည္သေဘာေပါက္တတ္ၾကပါသည္။ဗီဇႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔တိက်ေသာ ေျဖဆုိခ်က္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုမူက်ေနာ္အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မိဘမ်ိဳးရိုးတုိ႔၏အေလ့အထ၊စိတ္သေဘာထား၊အမူအက်င့္၊ေျပာဆိုပံုကအစအရာရာႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ဗီဇသည္သက္ရွိတုိင္း၏ ျဖစ္တည္တုိးတတ္မူတြင္ အဓိကက်လွ်က္ရွိသည္မွာ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

တစ္စံုတစ္ရာေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မူလ ဗီဇအရျဖစ္ေစ မေကာင္းမူက်ဴးလြန္သူမ်ား အေၾကာင္းကုိေျပာဆုိေဆြးေႏြးရာသို႔္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါက ၾကက္မွာအရုိးလူမွာအမ်ိဳး ဟူေသာစကားကိုအေျခခံ၍ မ်ိဳးရုိးဗီဇသည္ လူတုိင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ ဟု နားလည္နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။ ဗီဇႏွင့္ပတ္သက္၍ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကပင္ အစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
မိဘတုိင္းမိဘတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို အေတာ္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစျခင္သည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔ သား၊သမီးငယ္မ်ားကို မိမိတုိ႔လုိသလုိပံုသြင္းျပဳျပင္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ဖေယာင္းရုပ္နွင့္ ပံုစံတူသည္။ မိမိတုိ႔လုိသလိုပံုသြင္းယူရသည္ဟူေသာ စကားကိုမွတ္သားဖူးပါသည္။ မိဘသည္ သား သမီး၏ လက္ဦးဆရာျဖစ္သည္။ ဆရာကိုယ္တုိင္ ဥာဏ္ပညာဗဟုသုတ ျပည့္စံုပါမွ တပည့္ေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သလို မိဘ အရည္ခ်င္းရွိမွ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။မူလအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပင္ကုိ ဗီဇ စိတ္ႏွလံုးတုိ႔သည္ ျဖဴစင္မူကို အရင္းတည္ျပီးျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။
လူၾကီးမိဘတုိ႕၏အျပဳအမုူ၊အေျပာအဆုိ၊ေဆာင္ရြက္ပုံအဆင့္ဆင့္သည္သာကေလးငယ္မ်ား၏ဗီဇ၊စိတ္ႏွလုံးတို႕သည္ျဖဳစင္မွုုူူကိုအရင္းတည္၍ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ လူႀကီးမိဘတုိ႔၏ အျပဳမူ ၊ အေျပာအဆုိ ၊ ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္သည္သာ ကေလးငယ္မ်ားကို ပံုေဖာ္လွ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ သားသမီးမ်ား၏ဗီဇ သည္ မိဘ၏ ဗီဇ ဇစ္ျမစ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေကာင္းေသာဗီဇ (သို႔) ဆုိးေသာ ဗီဇ မ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္။ လူႀကီးမိဘမ်ားသည္ သားသမီး၊ေျမး၊ျမစ္ တုိ႔ကိုသာစိတ္တုိင္းၾကျပဳျပင္လုိၾကေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဟန္ရွိေပသည္။
ပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ဗီဇကို အေကာင္းအဆုိးျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္ကူျပဳေသာ အရာမ်ားတြင္အေရးၾကီးေသာအခ်က္လက္ျဖစ္သည္။မိဘအစဥ္အဆက္ႏွင့္မူလဗီဇေကာင္းသူမ်ားပင္ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ လမ္းမွားေရာက္သူမ်ားပင္ အမ်ားအျပားပင္ရွိခဲ့သည္။ မူလဗီဇ ေကာင္းၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတြင္ ေနထုိင္ႀကီးျပင္းသူမ်ားအဖုိ႔ အထူးေျပာစရာမလိုေပမယ့္ မူလဗီဇ အေျခခံအားနည္းၿပီး ပတ္၀န္းက်င္လည္း မေကာင္းပါက အက်ိဳးဆက္သည္ အခ်ိဳးစားညီမွ်စြာ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ပင္မဆုိးခ်င္ပဲဆုိးခဲ့ရသူမ်ား၊ဘ၀ကိုျဖစ္သလိုေရစုန္ေမွ်ာသူမ်ား အမ်ားပင္ရိွ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေနာင္လဲ မလြဲမေသြရွိေနအံုးမည္သာျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ အရာရာကို ေတြးေခၚ ၊ စဥ္းစား ၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္သူ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးလိုသူ ျဖစ္လာသည္မွာ ရွိေသာ္လည္း နည္းပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မရဘဲ မလြဲမေသြ ကူးလူးဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိေနထုိင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို မိမိသံုးသပ္ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္ ။ လူသည္ မိမိကုိယ္ကို ကုိးကြယ္ရာ ဟူေသာစကားႏွင့္ အညီ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ အနည္းမွ်စီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိက္ရံုျဖင့္ လူမူပတ္၀န္းက်င္ကို တုိးတတ္ေျပာင္းလဲေစမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ လူေနမူအဆင့္အတန္း စည္းစနစ္က်မူ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မူ စသည့္ အေျခခံအနည္းငယ္ မွ်ကို ျပဳျပင္လုိက္ရံုျဖင့္ မိမိ မိသားစု မိမိပတ္၀န္းက်င္ ထိုမွ မိမိလူမ်ိဳး၊မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည့္မိပါသည္။ မိမိေၾကာင့္အျခားသူမ်ားကို မထိခုိက္ရဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိလွ်င္ပင္ ပတ္၀န္က်င္ေကာင္း ျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္ကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တုိ႔ လူသားမ်ားသည္ အေကာင္းအဆုိး ႏွစ္မ်ိဳးစလံဳးကို ဖန္တီစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ စည္းကမ္း ကိုျမွင့္တင့္ၿပီး စည္းစနစ္က်စြာေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ မိမိ မိသားစုမွ အစျပဳ၍ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ မိမိ၏ (generation) မ်ိဳးဆက္သည္ မိမိ ကဲ့သုိ႔ အရည္းအခ်င္းရွိေသာ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္လာၿပီး မိမိလိုသလို ပံုသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပန္းပုရုပ္၏ ဟန္ပန္အမူအရာ အသက္၀င္မူသည္ ပန္းပုဆရာ၏ လက္တြင္သာရွိပါေၾကာင္းေရးသားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။
ဝင္းထြန္း (ခ) ဝင္းမင္းထြန္း
( yamakim factory -co,lld.)
10.jan.2010

0 comments:

Post a Comment